Trắc nghiệm Luyện tập chung về phép cộng và phép trừ hai số thập phân có đáp án (Thông hiểu)

  • 1254 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

69,23 + 147,5 + 32 = ....

Xem đáp án

Đáp án D

Cách 1: Đặt tính và thực hiện tính ta được:

Cách 2: 69,23 + 147,5 + 32 = 216,73 + 32 = 248,73

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 248,73


Câu 2:

158,3 – 78,96 … 36,95 + 41,09

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 158,378,96=79,34; 36,95+41,09=78,04

Mà 79,34>78,04

Vậy: 158,378,96>36,95+41,09


Câu 3:

Tìm  biết: 135,2 - y = 52,53 + 16,7

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

135,2y=52,53+16,7135,2y=69,23y=135,269,23y=65,97

Vậy y=65,97


Câu 4:

69; 414; 245,48 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án C

Tính lần lượt từ trái sang phải ta có:

27,35+43,65=71;71×6=426;426168,52=257,48

Vậy các số điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 71; 426; 257,48.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

245,18 – 81,359 – 17,641 + 113,82 = (245,18 + ...) – (81,359 + ...) = ... – ... = ...

Các số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

Vậy số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải lần lượt là 113,82; 17,641; 359; 99; 260.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận