Trắc nghiệm Luyện tập chung về phép nhân số thập phân có đáp án (Vận dụng)

  • 1469 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một túi kẹo nặng 0,35kg và một túi bánh nặng 0,75kg. Vậy 12 túi kẹo và 25 túi bánh như thế nào nặng tất cả … kg.

Xem đáp án

Đáp án B

12 túi kẹo nặng số ki-lô-gam là:

0,35 × 12 = 4,2 (kg)

25 túi bánh nặng số ki-lô-gam là:

0,75 × 25 = 18,75 (kg)

12 túi kẹo và 25 túi bánh nặng tất cả số ki-lô-gam là:

4,2 + 18,75 = 22,95 (kg)

Đáp số: 22,95kg.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 22,95.


Câu 2:

Một can nhựa chứa 100 lít dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 12,5kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Xem đáp án

Đáp án C

100 lít dầu hỏa nặng số ki-lô-gam là:

0,8 × 100 = 80 (kg)

Can dầu hỏa đó nặng số ki-lô-gam là:

80 + 12,5 = 92,5 (kg)

Đáp số: 92,5kg.


Câu 3:

Tìm một số thập phân biết rằng khi chia số đó cho 3,25 rồi cộng với 24,56 thì được kết quả một số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số.

Xem đáp án

Đáp án D

Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số là 99.

Giả sử x là số thập phân cần tìm. Theo đề bài ta có x : 3,25 + 24,56 = 99.

x:3,25+24,56=99x:3,25=9924,56x:3,25=74,44x=74,44×3,25x=241,93

Vậy số thập phân cần tìm là 241,93.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho hình H có số đo như hình vẽ. Biết hình H bao gồm hình chữ nhật ABCD và hình vuông MNPC.

Vậy diện tích của hình H là ....

Xem đáp án

Đáp án A

Đổi 13dm = 1,3m; 3m8cm = 3,08m

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

3,08 × 1,95 = 6,006 (m2)

Diện tích hình vuông MNPC là:

1,3 × 1,3 = 1,69 (m2)

Diện tích hình H là:

6,006 + 1,69 = 7,696 (m2)

Đáp số: 7,696 m2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 7,696.


Câu 5:

Điểm kiểm tra trung bình của lớp 5A là 8,02 điểm và điểm trung bình của học sinh nữ là 8,07 điểm. Biết lớp 5A có 28 học sinh, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 học sinh. Tính tổng số điểm của học sinh nam đạt được.

Xem đáp án

Đáp án B

Lớp 5A có số học sinh nam là:

(28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

Lớp 5A có số học sinh nữ là:           

28 – 16 = 12 (học sinh)

Tổng số điểm của cả lớp đạt được là:           

8,02 × 28 = 224,56 (điểm)

Tổng số điểm của học sinh nữ đạt được là:           

8,07 × 12 = 96,84 (điểm)

Tổng số điểm của học sinh nam đạt được là:           

224,56 − 96,84 = 127,72 (điểm)                                   

Đáp số: 127,72 điểm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận