Trắc nghiệm Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... có đáp án (Nhận biết)

  • 1601 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Phép tính sau đúng hay sai?

×38,69      10¯38,690

Xem đáp án

Đáp án A

- Tìm tích 3869 × 10.

- Phần thập phân của số 38,69 có hai chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

- Vậy phép tính trên là sai vì đặt dấu phẩy tách ra 3 chữ số ở phần thập phân.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

2,047 × 100 = …

Xem đáp án

Đáp án C

Khi nhân một số thập phân với 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số.

Do đó ta có: 2,047 × 100 = 204,7.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 204,7.


Câu 3:

Tính nhẩm:

6,4 × 1000

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 6,4 × 1000 = 6,400 × 1000 = 6400

Vậy 6,4 × 1000 = 6400


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Các số thích hợp điền vào ô trống từ trái qua phải lần lượt là: ...; ...; ....

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

0,75×10=7,5; 18,47×100=1847; 0,732×10000=7320   

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái qua phải là 7,5; 1847; 7320.


Câu 5:

Tính:

372,6 × 100 : 9

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 372,6×100:9=37260:9=4140

Vậy đáp án đúng là 4140.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hoàng Nga

Bình luận


Bình luận