Trắc nghiệm Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng có đáp án (Nhận biết)

  • 1214 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm:

"Khi nhân hoặc chia một đơn vị đo khối lượng với một số, ta nhân hoặc chia số đó với một số như cách thông thường, sau đó thêm .........vào kết quả."

Xem đáp án

"Khi nhân hoặc chia một đơn vị đo khối lượng với một số, ta nhân hoặc chia số đó với một số như cách thông thường, sau đó thêm tên đơn vị vào kết quả."

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Trong hai đơn vị đo khối lượng liền kề nhau thì đơn vị lớn gấp mấy lần đơn vị bé?

Xem đáp án

Trong hai đơn vị đo khối lượng liền kề nhau thì đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Các đơn vị đo khối lượng theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Xem đáp án

Các đơn vị đo khối lượng theo thứ tự từ lớn đến bé là: tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Những đơn vị đo khối lượng nào lớn hơn đơn vị kg?

Xem đáp án

Những đơn vị đo khối lượng lớn hơn đơn vị kg là: tấn, tạ, yến

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận