Trắc nghiệm Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số có đáp án (Nhận biết)

  • 1496 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như sau:

Xem đáp án

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Lời giải:

+ Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta trừ hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

+ Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng.

Vậy phát biểu sai là “Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ta lấy tử số trừ đi tử số, mẫu số trừ đi mẫu số”.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Khi nào ta phải quy đồng mẫu số trước khi thực hiện phép cộng phân số?

Xem đáp án

Khi các phân số không cùng mẫu số thì ta phải quy đồng mẫu số trước khi thực hiện phép cộng phân số.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Khi đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng đó như thế nào?

Xem đáp án

Khi đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng không thay đổi.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Khi nào ta giữ nguyên mẫu số và trừ các tử số với nhau?

Xem đáp án

Khi các phân số có cùng mẫu số thì ta giữ nguyên mẫu số và trừ các tử số với nhau.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận