Trắc nghiệm Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số có đáp án (Nhận biết)

  • 1443 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điền phân số thích hợp vào ô trống:

Phân số đảo ngược của phân số 47 là 

Xem đáp án

Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

Vây phân số đảo ngược của phân số 4774.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

+ Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

+ Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

+ Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Vậy cả ba phát biểu trên đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Muốn nhân hai phân số ta làm thế nào?

Xem đáp án

Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.  

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích như thế nào?

Xem đáp án

Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích không thay đổi.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

"Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của hai phân số còn lại."

Phát biểu trên thuộc tính chất nào của phép nhân phân số?

Xem đáp án

Phát biểu trên thuộc tính chất kết hợp.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận