Trắc nghiệm Phân số thập phân có đáp án (Nhận biết)

  • 1431 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Các phân số như thế nào gọi là phân số thập phân?

Xem đáp án

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;...

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phân số nào sau đây là phân số thập phân?

Xem đáp án

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;...

Nên trong các phân số trên, phân số 110 là phân số thập phân.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Phân số nào sau đây không phải là phân số thập phân?

Xem đáp án

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;...

Nên trong các phân số trên, phân số 611 không phải là phân số thập phân.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Phân số 26100 được đọc là:

Xem đáp án

Phân số 26100 được đọc là: "Hai mươi sáu phần một trăm".

Đáp án cần chọn là: D 


Câu 5:

Phân số "ba mươi lăm phần một nghìn" được viết là:

Xem đáp án

Phân số "ba mươi lăm phần một nghìn" được viết là 351000

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận