Trắc nghiệm Phân số thập phân có đáp án (Nhận biết)

  • 719 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Các phân số như thế nào gọi là phân số thập phân?

Xem đáp án

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;...

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Phân số nào sau đây là phân số thập phân?

Xem đáp án

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;...

Nên trong các phân số trên, phân số 110 là phân số thập phân.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Phân số nào sau đây không phải là phân số thập phân?

Xem đáp án

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;...

Nên trong các phân số trên, phân số 611 không phải là phân số thập phân.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chọn đáp án đúng:

Phân số 26100 được đọc là:

Xem đáp án

Phân số 26100 được đọc là: "Hai mươi sáu phần một trăm".

Đáp án cần chọn là: D 


Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Phân số "ba mươi lăm phần một nghìn" được viết là:

Xem đáp án

Phân số "ba mươi lăm phần một nghìn" được viết là 351000

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận