Trắc nghiệm Phân tích một số ra thừa số nguyên tố có đáp án ( Thông hiểu )

  • 503 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Cho a2. b . 7 = 140, với a, b là các số nguyên tố. Vậy a có giá trị bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có a2. b . 7 = 140

Suy ra: a2. b = 140 : 7 = 20 = 4 . 5 = 22. 5

Vậy giá trị của a là 2.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Khi phân tích các số 2 150; 1 490; 2 340 ra thừa số nguyên tố thì số nào có chứa tất cả các thừa số nguyên tố 2, 3 và 5?

Xem đáp án

Cách 1: Ta phân tích các số 2 150; 1 490; 2 340 ra thừa số nguyên tố.

Ta có:

Do đó: 2 150 = 2 . 5 . 5 . 43 = 2 . 52. 43

1 490 = 2 . 5 . 149

2 340 = 2 . 2 . 3 . 3 . 5 . 13 = 22. 32. 5 . 13

Vậy ta thấy trong các số đã cho, khi phân tích ra thừa số nguyên tố, chỉ có số 2 340 là có chứa tất cả các thừa số nguyên tố 2, 3 và 5.

Cách 2: Ta áp dụng dấu hiệu chia hết, thấy số 2 340 chia hết cho cả 2, 3 và 5 nên thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Số 360 khi phân tích được thành thừa số nguyên tố, hỏi tích đó có bao nhiêu thừa số là số nguyên tố?

Xem đáp án

Ta phân tích 360 ra thừa số nguyên tố bằng cách viết rẽ nhánh như sau:

3

3

9

2

5

2

2

18

36

10

360

3

3

9

2

5

2

2

18

36

10

360

Ta có: 360 = 36 . 10

Do đó: 360 = 2 . 2 . 2 . 3 . 3 . 5 = 2

3. 32. 5

Vậy khi phân tích 360 ra thừa số nguyên tố, tích đó có ba thừa số là số nguyên tố.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

 Trong các số sau, số nào là tích của ba số tự nhiên liên tiếp?

Xem đáp án

Phân tích các số đã cho ra thừa số nguyên tố sau đó phân tích thành tích, ta được:

2 279 = 43 . 53

46 620 = 22. 32. 5 . 7 . 37 = (5 . 7) . (22. 32) . 37 = 35 . 36 . 37

3 953 = 59 . 67

6 059 = 73 . 83

Vậy số 46 620 phân tích được thành tích ba số tự nhiên liên tiếp.

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Một hình vuông có diện tích là 5 929 m2. Tính cạnh của hình vuông đó.

Xem đáp án

Ta phân tích số 5 929 ra thừa số nguyên tố:

Do đó: 5 929 = 7 . 7 . 11 . 11 = 72. 112= (7 . 11) . (7 . 11) = 77 . 77.

Vậy cạnh của hình vuông bằng 77 m.

Chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận