Trắc nghiệm Phép chia hết bội và ước của một số nguyên (có đáp án)

  • 440 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các bội của 6  là:

Xem đáp án

Bội của 6 là số 0 và những số nguyên có dạng 6k(k∈Z∗)

Các bội của 6 là: 0; 6; −6; 12; −12;...

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tập hợp tất cả các bội của 7 có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 50 là:

Xem đáp án

Bội của 7 gồm số 0 và các số nguyên có dạng 7k, k∈Z∗

Khi đó các bội nguyên dương của 7 mà nhỏ hơn 50 là:

7; 14; 21; 28; 35; 42; 49

Vậy tập hợp các bội của 7 có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 50 là:

{0; ±7; ±14; ±21; ±28; ±35; ±42; ±49}                         

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho a, b∈Z và b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq  thì

Xem đáp án

Với a, b∈Z và b ≠ 0. Nếu có số nguyên qq sao cho a = bq  thì aa là bội của b và b là ước của a.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Tìm x, biết: 12⋮x  và x < −2

Xem đáp án

Tập hợp ước của 12 là: A = {±1; ±2; ±3; ±4; ±6; ±12}

Vì x < −2 nên x∈{−3; −4; −6; −12}

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tìm x  biết: 25.x = −225

Xem đáp án

25.x = −225

x = −225:25

x = −9

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận