Trắc nghiệm Phép cộng các số nguyên có đáp án ( Nhận biết )

  • 580 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 25 + 15 là:

Xem đáp án

Ta có: 25 + 15 = 40

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Kết quả của phép tính (– 100) + (– 50) là:

Xem đáp án

Ta có: (– 100) + (– 50) = – (100 + 50) = – 150

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Tổng của hai số – 313 và – 211 là:

Xem đáp án

Tổng của hai số – 313 và – 211 là: (– 313) + (– 211) = – (313 + 211) = – 524.

Chọn đáp án C.


Câu 4:

 Tổng của – 161 và – 810 là:

Xem đáp án

Ta có: – 161 + (– 810) = – (161 + 810) = – 971

Chọn đáp án A.


Câu 5:

 Kết quả của phép tính (– 50) + 30 là:

Xem đáp án

Ta có: (– 50) + 30 = – (50 – 30) = – 20

Chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận