Trắc nghiệm Phép cộng hai số nguyên và tính chất phép cộng hai số nguyên (có đáp án)

  • 572 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính (−100) + (−50) là

Xem đáp án

Ta có (−100) + (−50) = −(100 + 50) = −150.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Kết quả của phép tính (+25) + (+15) là

Xem đáp án

Ta có (+25) + (+15) = 25 + 15 = 40.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Kết quả của phép tính (−23) + (−40) + (−17) là

Xem đáp án

Ta có (−23) + (−40) + (−17)

= [−(23 + 40)] + (−17)

= (−63) + (−17)

= −(63 + 17)

= −80.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Kết quả của phép tính (−50) + 30 là

Xem đáp án

Ta có (−50) + 30

= −(50−30)

= −20.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một chiếc tàu ngầm đang ở độ cao -30m so với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên 25m. Độ cao mới của chiếc tàu so với mực nước biển là:

Xem đáp án

Độ cao mới của chiếc tàu so với mực nước biển là: 

(−30) + 25

= −(30 − 25)

= −5 (m)

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận