Trắc nghiệm Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên có đáp án ( Nhận biết )

  • 583 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính nhanh tổng 53 + 25 + 47 + 75?

Xem đáp án

Ta có: 53 + 25 + 47 + 75 = (53 + 47) + (25 + 75)

= 100 + 100 = 200

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Kết quả của phép tính: 2 346 + 3 457 là

Xem đáp án

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy 2 346 + 3 457 = 5 803.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Phép tính x – 4 thực hiện được trong tập số tự nhiên khi:

Xem đáp án

Lý thuyết: Phép tính a – b thực hiện được trong tập số tự nhiên khi a b

Do đó: Phép tính x – 4 thực hiện được trong tập số tự nhiên khi x 4.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho phép trừ: 367 – 59, chọn kết luận đúng.

Xem đáp án

Phép trừ: 367 – 59 có 367 là số bị trừ và 59 là số trừ.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Kết quả của phép trừ 23 456 – 14 267 là:

Xem đáp án

Ta đặt tính rồi tính:

Vậy 23 456 – 14 267 = 9 189.

Chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận