Trắc nghiệm Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên có đáp án ( Vận dụng )

  • 1077 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mẹ Hoa mua đồ dùng học tập cho Hoa gồm: một tập vở giá 100 000 đồng, một hộp bút bi giá 60 000 đồng, bộ thước kẻ hết 15 000 đồng. Mẹ Hoa đưa cho người bán hàng một tờ tiền mệnh giá 200 000 đồng. Hỏi người bán hàng cần phải trả lại mẹ Hoa bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Tổng số tiền mẹ Hoa mua đồ dùng học tập cho Hoa là:

100 000 + 60 000 + 15 000 = 175 000 (đồng)

Người bán hàng cần trả lại mẹ Hoa số tiền là:

200 000 – 175 000 = 25 000 (đồng)

Vậy người bán hàng cần trả lại mẹ Hoa số tiền là 25 000 đồng.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Tính tổng 215 + 217 + 219 + 221 + 223 được kết quả là:

Xem đáp án

Ta có:

215 + 217 + 219 + 221 + 223

= 215 + 217 + 223 + 219 + 221

= 215 + (217 + 223) + (219 + 221)

= 215 + 440 + 440

= 440 + 440 + 215

= 880 + 215

= 1 095.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Cho phép tính:

Chữ số thích hợp điền vào dấu ? để được phép tính đúng là:

Xem đáp án

Ta có: hay 9?5 + 109 = 1 054

Suy ra: 9?5 = 1 054 – 109 = 945

Do đó chữ số thích hợp điền vào dấu ? là 4.

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Kết quả của tổng 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + … + 19 có chữ số tận cùng là:

Xem đáp án

Ta có: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + … + 19

= 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19

= (1 + 19) + (3 + 17) + (5 + 15) + (7 + 13) + (9 + 11)

= 20 + 20 + 20 + 20 + 20

= 40 + 20 + 20 + 20

= 60 + 20 + 20

= 80 + 20 = 100

Vậy kết quả của tổng 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + … + 19 có chữ số tận cùng là 0.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Thời gian học buổi sáng ở trường của Minh bắt đầu từ 8 giờ. Hôm nay, thứ Năm lớp Minh học 4 tiết, mỗi tiết dài 45 phút. Hỏi Minh tan học buổi sáng thứ Năm lúc mấy giờ, biết rằng, sau mỗi tiết học thì được nghỉ giải lao 5 phút, riêng sau tiết học thứ 2 được nghỉ giải lao 10 phút.

Xem đáp án

Mỗi tiết học dài 45 phút, nên tổng số thời gian để học hết 4 tiết là:

45 + 45 + 45 + 45 = 180 (phút)

Vì buổi sáng học 4 tiết, nên sẽ có 3 khoảng thời gian nghỉ giải lao:

Từ tiết 1 sang tiết 2 nghỉ giải lao 5 phút

Từ tiết 2 sang tiết 3 nghỉ giải lao 10 phút (sau tiết thứ 2)

Từ tiết 3 sang tiết 4 nghỉ giải lao 5 phút

Do đó tổng số thời gian nghỉ giải lao là:

5 + 10 + 5 = 20 (phút)

Tổng số thời gian học hết 4 tiết và nghỉ giải lao trong sáng thứ Năm là:

180 + 20 = 200 (phút)

Đổi: 200 phút = 3 giờ 20 phút

Vì thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ nên thời gian kết thúc học buổi sáng thứ Năm ở trường Minh là:

8 giờ + 3 giờ 20 phút = 11 giờ 20 phút.

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận