Trắc nghiệm Phép cộng và phép trừ phân số (có đáp án)

  • 1206 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chọn câu đúngVới a; b; m ∈ Z; m ≠ 0  ta có

Xem đáp án

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

\[\frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a + b}}{m}\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phép cộng phân số có tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Phép cộng phân số có các tính chất:

+) Tính chất giao hoán: khi đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng không đổi.

+) Tính chất kết hợp: Muốn cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng hai phân số còn lại.

+) Tính chất cộng với 0: tổng của một phân số với 0 bằng chính phân số đó.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tổng \[\frac{4}{6} + \frac{{27}}{{81}}\] có kết quả là

Xem đáp án

\[\frac{4}{6} + \frac{{27}}{{81}} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{3}{3} = 1\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Tính tổng hai phân số \(\frac{{35}}{{36}}\) và \(\frac{{ - 125}}{{36}}\)

Xem đáp án

\[\frac{{35}}{{36}} + \frac{{ - 125}}{{36}} = \frac{{35 + \left( { - 125} \right)}}{{36}} = \frac{{ - 90}}{{36}} = \frac{{ - 5}}{2}\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án A: \[\frac{3}{2} + \frac{2}{3} = \frac{9}{6} + \frac{4}{6} = \frac{{13}}{6} >1\] nên A đúng

Đáp án B: \[\frac{3}{2} + \frac{2}{3} = \frac{9}{6} + \frac{4}{6} = \frac{{13}}{6}\] nên B đúng.

Đáp án C: \[\frac{3}{4} + \left( {\frac{{ - 4}}{{17}}} \right) = \frac{{51}}{{68}} + \frac{{ - 16}}{{68}} = \frac{{35}}{{68}}\]  nên C đúng.

Đáp án D: \[\frac{4}{{12}} + \frac{{21}}{{36}} = \frac{4}{{12}} + \frac{7}{{12}} = \frac{{11}}{{12}} < 1\] nên D sai.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Kiên Quyết
21:04 - 23/08/2022

Cau 3 D sai la sao

Nguyễn Kiên Quyết
21:05 - 23/08/2022

???.....????

Ảnh đính kèm

Nguyễn Kiên Quyết
21:11 - 23/08/2022

admin đề này xem lại chứ giải thích đúng mà đáp án trên máy lại sai là saoak?Or feel asleep?