Trắc nghiệm Phép nhân các số nguyên có đáp án ( Nhận biết )

  • 705 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính (– 125) . 8 là:

Xem đáp án

Ta có: (– 125) . 8 = – (125 . 8) = – 1 000.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

 Tính (– 42) . (– 5) được kết quả là:

Xem đáp án

Ta có: (– 42) . (– 5) = 42 . 5 = 210

Chọn đáp án B.


Câu 3:

 Chọn câu đúng.

Xem đáp án

• (– 20) . (– 5) = 20 . 5 = 100 nên A sai.

• (– 50) . (– 12) = = 50 . 12 = 600 nên B đúng.

• (– 18) . 25 = – (18 . 25) = – 450 ≠ – 400 nên C sai.

• 11 . (– 11) = – 121 ≠ – 1 111 nên D sai.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

 Chọn câu trả lời đúng.

Xem đáp án

Ta có: – 365 . 366 < 0 < 1 (tích hai số nguyên khác dấu) và – 365 . 366 ≠ – 1.

Chọn đáp án A.


Câu 5:

 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Khi nhân một số âm với hai số dương ta được kết quả là một số âm. Vậy A sai

Khi nhân hai số âm với một số dương ta được kết qủa là một số dương. Vậy B sai Khi nhân hai số âm với hai số dương ta được kết qủa là một số dương. Vậy C đúng Khi nhân một số âm với ba số dương ta được kết qủa là một số âm. Vậy D sai

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận