Trắc nghiệm Phép nhân các số nguyên có đáp án ( Vận dụng )

  • 554 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

 Tính tổng S = 1 – 3 + 5 – 7 + ... + 2001 – 2003.

Xem đáp án

Dãy số 1; 3; 5; 7; …; 2003 là dãy số cách đều nhau 2 đơn vị nên dãy này có số số hạng là: (2 003 – 1) . 2 + 1 = 2 002 : 2 + 1 = 1 001 + 1 = 1 002 (số hạng).

Khi ta nhóm các số lại với nhau thành cặp thì có tất cả: 1 002 : 2 = 501 (cặp số).

Ta có:

S = 1 – 3 + 5 – 7 + ... + 2001 – 2003

S = (1 – 3) + (5 – 7) + ... + (2001 – 2003)

S = (– 2) + (– 2) + ... + (– 2)

S = 501 . (– 2) = – 1 002

Chọn đáp án C.


Câu 2:

 Giá trị của biểu thức 27 . (– 13) + 27 . (– 27) + (– 14) . (– 27) là:

Xem đáp án

Ta có: 27 . (– 13) + 27 . (– 27) + (– 14) . (– 27)

= 27 . (– 13) + 27 . (– 27) + 14 . 27

= 27 . [(– 13) + (– 27) + 14]

= 27 . [(– 40) + 14] = 27 . (– 26) = – 702.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

 Giá trị biểu thức M = (– 192 873) . (– 2 345) . (– 4)5. 0 là:

Xem đáp án

Ta có: M = (– 192 873) . (– 2 345) . (– 4)5. 0 = 0 (một tích nhân với 0 cũng bằng 0).

Chọn đáp án C.


Câu 4:

 Giá trị của x thỏa mãn – 2(x – 5) < 0 là:

Xem đáp án

Khi x >5 thì x – 5 >0 nên – 2(x – 5) < 0

Trong bốn đáp án trên chỉ có x = 6 >5.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

 Tính tổng S = 1 – 2 + 3 – 4 + ... + 2 017 – 2 018

Xem đáp án

Dãy số 1; 2; 3; …; 2 018 có 2 018 số hạng nên có tất cả 2018 : 2 = 1 009 cặp số.

Ta có:

S = 1 – 2 + 3 – 4 + ... + 2 017 – 2 018

S = (1 – 2) + (3 – 4) + ... + (2 017 – 2 018)

S = (– 1) + (– 1) + ... + (– 1)

S = 1 009 . (– 1) = – 1 009

Chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận