Trắc nghiệm Phép nhân hai số nguyên (có đáp án)

  • 1106 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính (−42).(−5) được kết quả là:

Xem đáp án

Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu ta có:

(−42).(−5) = 42.5 = 210

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án A: (−5).25 = −125 nên A đúng.

Đáp án B: 66.(−15) = −90 nên B đúng.

Đáp án C: 125.(−20) = −2500 ≠ −250 nên CC sai.

Đáp án D: 225.(−18) = −4050 nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án A: (−20).(−5) = 100 nên A sai.

Đáp án B: (−50).(−12) = 600 nên B đúng.

Đáp án C: (−18).25 = −450 ≠ −400 nên C sai.

Đáp án D: 11.(−11) = −121 ≠ −1111 nên D sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tích (−3).(−3).(−3).(−3).(−3).(−3).(−3) bằng

Xem đáp án

Ta có:

(−3).(−3).(−3).(−3).(−3).(−3).(−3)

= (−3)7

= −37

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tính nhanh (−5).125.(−8).20.(−2) ta được kết quả là

Xem đáp án

= [125.(−8)].[(−5).20].(−2)

= −(125.8).[−(5.20)].(−2)

= (−1000).(−100).(−2)

= 100000.(−2)

= −200000

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận