Trắc nghiệm Phép nhân, phép chia các số tự nhiên có đáp án ( Nhận biết )

  • 529 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho phép tính 12 × 5 = 60. Chọn câu sai.

Xem đáp án

Trong phép tính 12 × 5 = 60, có 12 và 5 là các thừa số và 60 là tích.

Vậy đáp án A, B, C đúng và D sai.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 121 × 289 là:

Xem đáp án

Ta đặt tính để tính tích như sau:

Vậy 121 × 289 = 34 969.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Kết quả của phép tính 25 . 12 . 4 là:

A. 1 000

Xem đáp án

Ta có: 25 . 12 . 4 = 25 . 4 . 12 = (25 . 4) . 12 = 100 . 12 = 1 200

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Phép chia a : b thực hiện được khi:

Xem đáp án

Phép chia a : b thực hiện được khi số chia b phải khác 0, tức là b ≠ 0.

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Cho phép tính: 10 789 : 123. Chọn kết luận đúng.

Xem đáp án

Phép tính 10 789 : 123 có 10 789 là số bị chia và 123 là số chia.

Chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận