Trắc nghiệm Phép nhân, phép chia các số tự nhiên có đáp án ( Thông hiểu )

  • 1147 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm số tự nhiên x, biết: (x – 5) . 1 000 = 0.

Xem đáp án

Ta có: (x – 5) . 1 000 = 0

x – 5 = 0 : 1000

x – 5 = 0

x = 0 + 5

x = 5

Vậy x = 5.

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 159 . 57 – 59 . 57 là:

Xem đáp án

Ta có: 159 . 57 – 59 . 57

= (159 – 59) . 57 (tính chất phân phối của phép nhân với phép trừ)

= 100 . 57

= 5 700

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Số tự nhiên x nào dưới đây thỏa mãn: 2 021 . (x – 2 021) = 2 021.

Xem đáp án

Ta có: 2 021 . (x – 2 021) = 2 021

x – 2 021 = 2 021 : 2 021

x – 2 021 = 1

x = 1 + 2 021

x = 2 022

Vậy x = 2 022.

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Kết quả của phép tính 12 . 100 + 100 . 36 – 100 . 19 là:

Xem đáp án

Ta có:

12 . 100 + 100 . 36 – 100 . 19

= 100 . 12 + 100 . 36 – 100 . 19

= 100 . (12 + 36 – 19)

= 100 . 29 = 2 900

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Thực hiện phép tính (56 . 35 + 56 . 18) : 53 ta được kết quả là:

Xem đáp án

Ta có: (56 . 35 + 56 . 18) : 53

= [56 . (35 + 18)] : 53

= 56 . 53 : 53

= 56 . (53 : 53)

= 56 . 1

= 56

Chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận