Trắc nghiệm Phép nhân, phép chia các số tự nhiên có đáp án ( Vận dụng )

  • 595 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Không tính giá trị cụ thể, hãy so sánh A = 1 987 657 . 1 987 655 và B = 1 987 656 . 1 987 656.

Xem đáp án

Ta có:

A = 1 987 657 . 1 987 655

= (1 987 656 + 1) . 1 987 655

= 1 987 656 . 1 987 655 + 1 987 655

B = 1 987 656 . 1 987 656

= 1 987 656 . (1 987 655 + 1)

= 1 987 656 . 1 987 655 + 1 987 656

Vì 1 987 655 < 1 987 656

Nên 1 987 656 . 1 987 655 + 1 987 655 < 1 987 656 . 1 987 655 + 1 987 656

Khi đó A < B.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Một quyển vở kẻ ngang 200 trang có giá 18 000 đồng. Với 400 000 đồng, bạn có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở loại này?

Xem đáp án

Một quyển vở kẻ ngang 200 trang có giá 18 000 đồng, để biết với 400 000 đồng mua được bao nhiêu quyển vở như trên, ta cần thực hiện phép chia 400 000 cho 18 000, ta có:

400 000 : 18 000 = 22 (dư 4 000)

Dư 4 000 đồng không thể mua thêm một quyển vở được.

Vậy với 400 000 đồng, bạn có thể mua được nhiều nhất 22 quyển vở.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 15 cm, diện tích bằng a cm2. Tính chiều rộng của hình chữ nhật này (là một số tự nhiên) nếu biết a là một số tự nhiên từ 126 đến 137.

Xem đáp án

Giả sử chiều rộng của hình chữ nhật là b (với b , b < 15).

Khi đó diện tích hình chữ nhật là S = 15b (cm2)

Mà đề bài cho diện tích hình chữ nhật bằng a cm2và a là một số tự nhiên từ 126 đến 137 nên ta có:

Hay

Suy ra

Lại có: 126 : 15 = 8 (dư 6); 137 : 15 = 9 (dư 2)

Do đó b = 9 (t/m).

Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 9 cm.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Tính nhanh 125 . 1 975 . 4 . 8 . 25?

Xem đáp án

Ta có:

125 . 1 975 . 4 . 8 . 25

= 1 975 . (125 . 8) . (25 . 4)

= 1 975 . 1 000 . 100

= 1 975 000 . 100

= 197 500 000.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Kết quả của phép tính 879 . 2a + 879 . 5a + 879 . 3a là

Xem đáp án

Ta có:

879 . 2a + 879 . 5a + 879 . 3a

= 879 . (2a + 3a + 5a)

= 879 . (2 + 3 + 5)a

= 879 . 10a

= 8 790a

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận