Trắc nghiệm Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên có đáp án ( Nhận biết )

  • 732 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Viết tích sau dưới dạng lũy thừa: 6 . 6 . 6 . 6 . 6

Xem đáp án

Ta có: 6 . 6 . 6 . 6 . 6 = 65(tích của 5 thừa số 6).

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Ta có với a, m, n thì:

+) am. an= am + n(nhân hai lũy thừa cùng cơ số) nên A đúng và C sai.

+) a . a . a . a . a = a5(tích của 5 thừa số a) nên B sai.

+) a1= a nên D sai.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Chọn câu sai. Cho lũy thừa: 25thì

Xem đáp án

Ta có: với lũy thừa 25thì 2 được gọi là cơ số, 5 được gọi là số mũ nên đáp án A, B đúng và đáp án C sai.

Lại có: 25= 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 4 . 2 . 2 . 2 = 8 . 2 . 2 = 16 . 2 = 32 nên đáp án D đúng.

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Chọn câu sai. 38 được đọc là:

Xem đáp án

Ta có: 38đọc là “ba mũ tám” hoặc “ba lũy thừa tám” hoặc “lũy thừa bậc tám của ba” nên đáp án A, B, C đúng và D sai.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Viết số 81 dưới dạng lũy thừa. Chọn câu sai.

Xem đáp án

Ta có: 81 = 811

81 = 9 . 9 = 92

81 = 3 . 3 . 3 . 3 = 34

Vậy viết 81 dưới dạng lũy thừa, ta được: 81 = 811= 92= 34.

Do đó đáp án A, B, C đúng và D sai.

Chọn đáp án D.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Lê Thị Thanh Thảo ❤

Bình luận


Bình luận