Trắc nghiệm Phép trừ hai số nguyên và quy tắc dấu ngoặc (có đáp án)

  • 492 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính 125 − 200

Xem đáp án

125 − 200

=125 + (−200)

= −(200 − 125)

= −75

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tìm x biết 9 + x = 2

Xem đáp án

9 + x = 2

x = 2 − 9

x = −7

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án A: 

112 − 908

= 112 + (−908)

= −(908 − 112)

= −796 nên A sai.

Đáp án B: 

76 − 98

= 76 + (−98)

= −(98 − 76)

= −22 < −5 nên B đúng.

Đáp án C: 

98 − 1116

= 98 + (−1116)

= −(1116 − 98)

= −1018

103 – 256 = 103 + (−256) = −(256 − 103) = −153

Vì −1018 < −153 nên C đúng.

Đáp án D:

56 − 90

= 56 + (−90)

= −(90 − 56)

= −34

347 – 674 = 347 + (−674) = −(674 − 347) = −327

Vì −34 >−327 nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Tính M = 90 − (−113) − 78  ta được:

Xem đáp án

M = 90 − (−113) − 78

= [90 − (−113)] − 78

= (90 + 113) − 78

= 203 – 78

= 125

Vậy M = 125 >100

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Gọi x1là giá trị thỏa mãn −76 – x = 89 – 100  và x2là giá trị thỏa mãn

x − (−78) = 145 − 165. Tính x1 – x2.

Xem đáp án

+ Tìm x1

−76 – x = 89 − 100

−76 – x = −11

x = −76 − (−11)

x = −65

Do đó x1 = −65

+ Tìm x2

x − (−78) = 145 − 165

x − (−78) = −20

x = −20 + (−78)

x = −98

Do đó x2 = −9

Vậy x1 – x2 = (−65) − (−98) = (−65) + 98 = 33

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận