Trắc nghiệm Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc có đáp án ( Nhận biết )

  • 760 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 23 – 17 là:

Xem đáp án

Ta có: 23 – 17 = 6

Chọn đáp án D.


Câu 2:

 Khoảng cách giữa hai điểm 5 và – 2 trên trục số là:

Xem đáp án

Khoảng cách giữa hai điểm 5 và – 2 trên trục số là:

5 – (– 2) = 5 + 2 = 7.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

 Tính 125 – 200

Xem đáp án

Ta có: 125 – 200 = 125 + (– 200) = – (200 – 125) = – 75.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

 Kết quả của phép tính (– 98) + 8 + 12 + 98 là:

Xem đáp án

Ta có: (– 98) + 8 + 12 + 98

= [(– 98) + 98] + (8 + 12)

= 0 + 20 = 20

Chọn đáp án D.


Câu 5:

 Tổng a – (b – c – d) bằng:

Xem đáp án

Ta có: a – (b – c – d) = a – b + c + d(áp dụng quy tắc dấu ngoặc).

Chọn đáp án C.


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

1 năm trước

trần hoàng phong

Bình luận


Bình luận

THI PHUONG Chu
21:28 - 14/11/2022

Như c**

Trần Đức Long
19:23 - 02/01/2023

hơi ngắn thôi