Trắc nghiệm Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết có đáp án ( Thông hiểu )

  • 610 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

 Nếu x ⁝ 2 và y ⁝ 4 thì tổng x + y chia hết cho?

Xem đáp án

Ta có: y ⁝ 4 nên suy ra y ⁝ 2 (vì 4 chia hết cho 2)

Khi đó ta có:

x ⁝ 2 và y ⁝ 2 nên suy ra (x + y) ⁝ 2 (theo tính chất chia hết của một tổng).

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Viết tập hợp A tất cả các bội của 3 trong các số sau: 4; 18; 75; 124; 185; 258.

Xem đáp án

Trong các số đã cho, ta thấy: 18 : 3 = 6, 75 : 3 = 25, 258 : 3 = 86.

Do đó ta có: 18 ⁝ 3, 75 ⁝ 3, 258 ⁝ 3 nên 18; 75; 258 là các bội của 3.

Vậy ta viết tập hợp A là: A = {18; 75; 258}.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

 Chọn câu sai trong các câu sau:

Xem đáp án

Ta có: 18 ⁝ 9; 54 ⁝ 9; 12 không chia hết 9.

Nên (18 + 54 + 12) không chia hết 9.

Đáp án C sai.

Chọn đáp án C.


Câu 4:

 Có tổng M = 75 + 120 + x. Với giá trị nào của x dưới dây thì M ⁝ 3?

Xem đáp án

Ta có: 75 ⁝ 3; 120 ⁝ 3. Vậy để M ⁝ 3 thì x ⁝ 3

Trong bốn đáp án ta thấy chỉ có x = 12 thỏa mãn điều kiện.

Do đó giá trị cần tìm là x = 12.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

 Tập hợp tất cả các số có hai chữ số là bội của 25 là:

Xem đáp án

Để tìm các bội của 25, ta lần lượt lấy 25 nhân với 0, 1, 2, 3, 4…

Ta được các bội của 25 là 0, 25, 50, 75, 100,…

Vậy tập hợp các số có hai chữ số là bội của 25 là {25; 50; 75}.

Chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận