Trắc nghiệm Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ có đáp án (Nhận biết - Thông hiểu)

  • 699 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi

Xem đáp án

Ta có:

Khi góc tới bằng 00 thì góc khúc xạ bằng 00, tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai môi trường.

=> Tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi góc tới bằng 0 

Đáp án: A


Câu 2:

Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i là góc tới và r là góc khúc xạ thì

Xem đáp án

Ta có: Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

↔ r < i

Đáp án: A


Câu 3:

Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thủy tinh thì

Xem đáp án

Ta có:

Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm)

Đáp án: D


Câu 4:

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước. Thông tin nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A, B, C - đúng

D - sai vì: Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

Đáp án: D


Câu 5:

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Điều nào sau đây là SAI?

Xem đáp án

Ta có:

Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm)

Khi góc tới bằng 00 thì góc khúc xạ bằng 00, tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai môi trường.

=> Các phương án:

A, B, D - đúng

C - sai

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận