Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 10 (có đáp án): Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp (TT)

  • 5716 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào không đúng khi nói về ảnh hưởng của nước đến quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án là A

B, C, D đều đúng
A sai, nước là nguyên liệu của pha sáng


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nước đối với quang hợp là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án là C

Nhận định sai là: C

Nước chỉ cung cấp điện tử và H+, không cung cấp oxi cho sự tổng hợp chất hữu cơ vì O2 đã thoát ra dạng khí


Câu 5:

Phát biểu không đúng về ảnh hưởng của nhiệt độ đối với quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án là D

Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình quang hợp ở thực vật là 20 – 300C, 500C ở thực vật nhiệt đới là nhiệt độ cực đại của quang hợp


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Tra My Nguyen

K

1 năm trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận