Trắc nghiệm Số đo góc. Các góc đặc biệt (có đáp án)

  • 523 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Ta có góc vuông là góc có số đo bằng  \[{90^ \circ }\] ; Góc có số đo lớn hơn \[{0^ \circ }\] và nhỏ hơn  \[{90^ \circ }\] là góc nhọn

và góc tù là góc có số đo lớn hơn  \[{90^ \circ }\] và nhỏ hơn \[{180^ \circ }\] nên A, B, C đều đúng.

Góc có số đo nhỏ hơn \[{180^ \circ }\] là góc tù là sai vì góc nhọn, góc vuông đều có số đo nhỏ hơn \[{180^ \circ }\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án

+ Vì \[{90^ \circ } < {120^ \circ } < {180^ \circ }\] nên góc có số đo \[{120^ \circ }\] là góc tù, do đó A sai

+ Vì \[{0^ \circ } < {80^ \circ } < {90^ \circ }\] nên góc có số đo \[{80^ \circ }\] là góc  nhọn, do đó B sai

+ Vì \[{90^ \circ } < {100^ \circ } < {180^ \circ }\] nên góc có số đo \[{100^ \circ }\] là góc tù, do đó C sai

+ Vì \[{90^ \circ } < {150^ \circ } < {180^ \circ }\] nên góc có số đo \[{150^ \circ }\] là góc tù, do đó D đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ

Góc trên hình có số đo \[{50^ \circ }\].

Xem đáp án

 A


Câu 4:

Cho \(\widehat {xOm} = {45^o}\) và góc \(\widehat {xOm}\)  bằng góc \(\widehat {yAn}\) . Khi đó số đo góc \(\widehat {yAn}\)  bằng

Xem đáp án

Vì \[\widehat {xOm} = \widehat {yAn}\]  mà \[\widehat {xOm} = {45^ \circ }\] nên \[\widehat {yAn} = {45^ \circ }.\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho các góc sau  \(\widehat A = {30^o};\widehat B = {60^o};\widehat C = {110^o};\widehat D = {90^o}\) Chọn câu sai.

Xem đáp án

Ta có

+) \[{60^ \circ } < {90^ \circ }\] nên  \(\widehat B < \widehat D\)  suy ra A đúng.

+) \[{110^ \circ } >{90^ \circ }\]   nên  \(\widehat C >\widehat D\) suy ra B sai

+) \[{30^ \circ } < {60^ \circ }\] nên \(\widehat A < \widehat B\)  suy ra C đúng.

+) \[{60^ \circ } < {110^ \circ }\] nên \(\widehat B < \widehat C\)  suy ra D đúng.

Đáp án cần chọn là: B


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Mạnh Hoàng

Bình luận


Bình luận