Trắc nghiệm Số nguyên tố. Hợp số có đáp án ( Nhận biết )

  • 769 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số nguyên tố có mấy ước?

Xem đáp án

Theo lý thuyết: số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Hợp số là

Xem đáp án

Theo lý thuyết: Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

 Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Số a phải là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước thì a mới là hợp số.

Nên đáp án B sai.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho các số sau: 13, 18, 19, 21. Có bao nhiêu số nguyên tố trong các số trên.

Xem đáp án

Ta có:

+ 13 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và 13

+ 19 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và 19

+ 18 là hợp số vì nó lớn hơn 1, và ngoài hai ước là 1 và 18, nó còn có ít nhất thêm 1 ước nữa là 2 (do 18 chia hết cho 2)

+ 21 là hợp số vì nó lớn hơn 1, và ngoài hai ước là 1 và 21, nó còn có ít nhất thêm 1 ước nữa là 3 (do 21 chia hết cho 3)

Vậy trong các số đã cho, có 2 số nguyên tố.

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Số nào dưới đây là hợp số?

Xem đáp án

Trong các số đã cho, chỉ có 28 là hợp số vì nó lớn hơn 1, và ngoài hai ước là 1 và 28, nó còn có thêm ít nhất một ước nữa là 2.

Chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận