Trắc nghiệm Số thập phân (có đáp án)

  • 1266 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Viết phân số \(\frac{4}{3}\) dưới dạng hỗn số ta được

Xem đáp án

Ta có: 4 : 3 bằng 1 (dư 1 ) nên \[\frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Hỗn số \( - 2\frac{3}{4}\) được viết dưới dạng phân số là

Xem đáp án

\[ - 2\frac{3}{4} = - \frac{{2.4 + 3}}{4} = - \frac{{11}}{4}\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Viết phân số \(\frac{{131}}{{1000}}\)   dưới dạng  số thập phân ta được

Xem đáp án

\[\frac{{131}}{{1000}} = 0,131\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Viết số thập phân 0,25 về dạng phân số ta được

Xem đáp án

\[0,25 = \frac{{25}}{{100}} = \frac{1}{4}\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân:

\[\frac{{ - 9}}{{1000}} = ...;\frac{{ - 5}}{8} = ...;3\frac{2}{{25}} = ...\]

Xem đáp án

\[\frac{{ - 9}}{{1\,\,000}} = - 0,009\]

\[\frac{{ - 5}}{8} = \frac{{ - 5.125}}{{8.125}} = \frac{{ - 625}}{{1000}} = - 0,625\]

\[3\frac{2}{{25}} = 3\frac{8}{{100}} = 3,08\]

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

デPSS KIỆT亗
08:43 - 13/04/2022

cau 2 la b chu

Ảnh đính kèm

Quốc Huỳnh Đặng Kiến
19:43 - 15/04/2022

đúng

デPSS KIỆT亗
15:44 - 29/01/2023

câu 3 là a chứ nhỉ

デPSS KIỆT亗
15:45 - 29/01/2023

Câu 4: Đáp án là A

Phạm Thiên Ngọc
20:58 - 03/04/2024

Câu 2 đúng mà ?