Trắc nghiệm Tập hợp các số tự nhiên có đáp án ( Nhận biết )

  • 723 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đọc số sau: 21 515

Xem đáp án

Số 21 515 được đọc là “hai mươi mốt nghìn năm trăm mười lăm”.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là:

Xem đáp án

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là (lý thuyết sách giáo khoa).

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Số tự nhiên nhỏ nhất là?

Xem đáp án

Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Trường hợp nào sau đây chỉ tập hợp số tự nhiên?

Xem đáp án

Các số 0, 1, 2, 3, 4 … là các số tự nhiên.

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là , tức là = {0; 1; 2; 3; 4; …}.

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Viết số sau: Hai tỉ hai trăm hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi bảy.

Xem đáp án

Số “hai tỉ hai trăm hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi bảy” được viết là 2 222 395 567.

Chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận