Trắc nghiệm Tập hợp các số tự nhiên có đáp án ( Vận dụng )

  • 584 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số khác nhau là:

Xem đáp án

Để viết được số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số khác nhau, ta cần viết

Chữ số đầu tiên bên trái của số đó là chữ số lớn nhất, là 9

Chữ số thứ hai tiếp theo là chữ số lớn nhất khác 9, là 8

Chữ số thứ ba là chữ số lớn nhất khác 9 và 8, là 7

Chữ số thứ tư là chữ số lớn nhất khác 9, 8 và 7, là 6

Chữ số thứ năm là chữ số lớn nhất khác 9, 8, 7 và 6, là 5

Chữ số thứ sáu là chữ số lớn nhất khác 9, 8, 7, 6, và 5, là 4

Vậy số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số khác nhau là 987 654.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho: . (ảnh 1).

Xem đáp án

Vì * là chữ số hàng chục của số 20*1 nên * nhận là các số tự nhiên từ 0 đến 9.

Lại có: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho: . (ảnh 3)

Mà số 2 021, 20*1, 2 041 đều có các chữ số hàng nghìn, hàng trăm và hàng đơn vị là giống nhau. Do đó * thỏa mãn: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho: . (ảnh 5)

Hay * là các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn 4, đó là 2 và 3.

Vậy đáp án A và B đều đúng.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là:

Xem đáp án

Để viết được số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau, ta cần viết

Chữ số đầu tiên bên trái của số đó là chữ số nhỏ nhất khác 0, là 1

Chữ số thứ hai tiếp theo là chữ số nhỏ nhất khác 1, là 0

Chữ số thứ ba là chữ số nhỏ nhất khác 0 và 1, là 2

Chữ số thứ tư là chữ số nhỏ nhất khác 0, 1 và 2, là 3

Chữ số thứ năm là chữ số nhỏ nhất khác 0, 1, 2 và 3, là 4

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là 10 234.

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Viết tập hợp N các số tự nhiên chẵn x thỏa mãn điều kiện sau: .

Xem đáp án

Số tự nhiên x thỏa mãnnghĩa là x là các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 317 và nhỏ hơn hoặc bằng 322, là các số: 317, 318, 319, 320, 321, 322.

Mà x lại là các số tự nhiên chẵn, nên các số x thỏa mãn yêu cầu là: 318, 320, 322.

Vậy ta viết tập hợp N như sau: N = {318; 320; 322}.

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Cho . Ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần là:

Xem đáp án

Dãy gồm ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần, nghĩa là số liền sau phải hơn số liền trước 1 đơn vị.

nên m là số tự nhiên khác 0, do đó

+ Nếu lấy m = 1, ta có 1 < 2, vậy 1 trừ cho 2 không có kết quả là số tự nhiên. Vậy m – 2 không phải là số tự nhiên, do đó đáp án A và đáp án D sai.

+ Ta lại có m + 1 >m, nên đáp án C sai.

Vậy còn lại đáp án B là đúng và thỏa mãn yêu cầu.

Chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận