Trắc nghiệm Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên ( có đáp án )

  • 696 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tập hợp số tự nhiên được kí hiệu là

Xem đáp án

Tập hợp số tự nhiên kí hiệu là N.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Số tự nhiên liền sau số 2018 là

Xem đáp án

Số tự nhiên liền sau số 2018 là số 2018 + 1 = 2019.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Số tự nhiên nhỏ nhất là số

Xem đáp án

Tập hợp số tự nhiên N = {0; 1; 2; 3;...}

Nên số tự nhiên nhỏ nhất là số 0.0.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Số liền trước số 1000 là

Xem đáp án

Số tự nhiên liền trước số 1000 là số 1000 – 1 = 999.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A sai vì:  1 thuộc N và cũng thuộc  N∗.

Đáp án B sai vì: 0 thuộc N nhưng không thuộc N∗

Đáp án C sai vì: 0 không thuộc N∗ nhưng 0 thuộc N.

Đáp án D đúng vì: x∈N∗ có nghĩa là x là số tự nhiên khác 0, khi đó x là số tự nhiên, hay x thuộc N.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận