Trắc nghiệm Thể tích của một hình có đáp án (Nhận biết)

  • 1075 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Xăng-ti-mét khối được viết tắt là:

Xem đáp án

Xăng-ti-mét khối được viết tắt là cm3.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm.

Vậy phát biểu trên là đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trong các đơn vị sau, đơn vị nào dùng để đo thể tích?

Xem đáp án

Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị: xăng-ti-mét khối (cm3), đề-xi-mét khối (dm3), mét khối (m3), …

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Bạn Hà nói: “25dm3 đọc là hai mươi lăm đề-xi-mét”. Hà nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Hà đã đọc sai tên đơn vị đo thể tích. 25dm3 đọc là hai mươi lăm đề-xi-mét khối.

Vậy Hà nói chưa đúng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Mười mét khối viết là:

Xem đáp án

Mười mét khối viết là: 10m3

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận