Trắc nghiệm Thể tích của một hình có đáp án (Vận dụng)

  • 1287 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

 Cho hai hình C và D như hình vẽ:

Hình nào có thể tích lớn hơn?

Xem đáp án

Lời giải:

Hình C có hai lớp, mỗi lớp có 6 hình lập phương nhỏ.

Hình C có số hình lập phương nhỏ là:                        

6 × 2 = 12 (hình)

Hình D có hai lớp, mỗi lớp có 8 hình lập phương nhỏ.

Hình D có số hình lập phương nhỏ là:                        

8 × 2 = 16 (hình)

Ta có 12 < 16

Vậy hình D có thể tích lớn hơn hình C.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Một bể cá có thể tích bằng 34 lần của 1600dm3 . Hỏi thể tích của bể cá đó bằng bao nhiêu mét khối?

Xem đáp án

Thể tích của bể cá đó là:

1600 x 34  = 1200 (dm3)

Đổi 1200  = 1,2m3

Đáp số: 1,2m3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tính giá trị biểu thức:

6543dm3 - 1,85m3 × 2 + 999dm3

Xem đáp án

Ta có:6543 dm3-1,58x2 m3+999 dm3=6543 dm3-1850x2 dm3+999 dm3=6543 dm3-3700 dm3+999 dm3=2843 dm3+999 dm3=3842 dm3

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Người ta làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa. Biết hộp có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 3dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3 để đầy cái hộp đó?

Xem đáp án

Sau khi xếp đầy hộp ta được 3 lớp hình lập phương 1dm3 như hình vẽ.

Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm3 là:                 

5 × 3 = 15 (hình)

Số hình lập phương 1dm3 xếp đầy hộp là:                 

15 × 3 = 45 (hình)                                        

Đáp số: 45 hình.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận