Trắc nghiệm Thể tích hình hộp chữ nhật có đáp án (Thông hiểu)

  • 1465 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài là 17cm, chiều rộng là 9cm, chiều cao là 11cm.

Xem đáp án

Lời giải:

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:            

17 × 9 × 11 = 1683 (cm3)                                         

Đáp số: 1683cm3.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 28m, chiều rộng là 15m và chiều cao bằng 37 chiều dài.

Vậy thể tích hình hộp chữ nhật đó là ...m3

Xem đáp án

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:            

28 × 37 = 12 (m)

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:            

28 × 15 × 12 = 5040 (m3)                                    

Đáp số: 5040m3.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 5040.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 23dm, chiều rộng 12dm và chiều cao 0,9m là … .m3

Xem đáp án

Đổi 23dm = 2,3m; 12dm = 1,2m

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:            

2,3 × 1,2 × 0,9 = 2,484  (m3)                                    

Đáp số: 2,484m3.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 2,484.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

 Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước trong bể là chiều dài 3m; chiều rộng kém chiều dài 1,8m; chiều cao 1,5m. Hỏi bể đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước? (1 lít = 1dm3)

Xem đáp án

Chiều rộng của bể nước đó là:            

3 − 1,8 = 1,2 (m)

Thể tích của bể nước đó là:            

3 × 1,2 × 1,5 = 5,4 (m3)            

5,4m3 = 5400dm3 = 5400 lít

Số lít nước bể có thể chứa được nhiều nhất bằng với thể tích của bể và bằng 5400 lít.                                             

Đáp số: 5400 lít.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m; chiều rộng 0,6m và chiều cao 0,9m. Hỏi người ta phải đổ vào trong bể cá đó bao nhiêu lít nước để lượng nước trong bể cao 0,6m? (1 lít = 1dm3)

Xem đáp án

Số lít nước cần đổ vào bể cá cảnh để lượng nước trong bể cao 0,6m là:            

1,8 × 0,6 × 0,6 = 0,648 (m3)            

0,648m3 = 648dm3 = 648 lít                                                

Đáp số: 648 lít.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận