Trắc nghiệm Thể tích hình lập phương có đáp án (Thông hiểu)

  • 1303 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Cho hình lập phương có cạnh 8dm.

Vậy thể tích của hình lập phương đó là …. .dm3

Xem đáp án

Lời giải:

Thể tích hình lập phương đó là:

8x8x8= 512dm3

Đáp số: 512dm3

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 512.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho hình lập phương có số đo như hình vẽ:

Thể tích của hình lập phương trên là:

Xem đáp án

Đổi 4dm2cm=42cm

Thể tích hình lập phương đó là:

42×42×42=74088(cm3)

Đáp số:74088cm3

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Một khối kim loại hình lập phương có độ dài cạnh là 0,16m.

Thể tích của khối kim loại đó là … .cm3

Xem đáp án

Đổi0,16m=16cm

Thể tích hình lập phương đó là:

16×16×16=4096(cm3)

Đáp số:4096cm3

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 4096.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 150cm2.

Vậy thể tích hình lập phương đó là … cm3.

Xem đáp án

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:150:6=25(cm2)

Mà 5x5=25 nên độ dài một cạnh của hình lập phương đó là 5cm

Thể tích của hình lập phương đó là:  

5×5×5=125(cm3)

Đáp số:125cm3

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ trống là 125.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Điền 3 số thích hợp vào chỗ trống:

Một hình lập phương có thể tích là 216dm3.

Vậy độ dài cạnh hình lập phương đó là … dm.

Xem đáp án

Ta có: 6 × 6 × 6 = 216 nên độ dài cạnh hình lập phương đó là 6dm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 6.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận