Trắc nghiệm Thể tích hình lập phương có đáp án (Vận dụng)

  • 1400 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một khối kim loại dạng hình lập phương có cạnh 18dm. Mỗi mét khối kim loại nặng 45kg. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Xem đáp án

Đổi 18dm=1,8m

Thể tích của khối kim loại đó là:

1,8×1,8×1,8=5,832(m3)

Khối kim loại đó nặng số ki-lô-gam là:

45×5,832=262,44(kg)

Đáp số: 262,44 kg

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 35cm, chiều rộng bằng 0,6 lần chiều dài và chiều cao hơn chiều rộng 4cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên.

Vậy thể tích hình hộp chữ nhật đó là … cm3

 Thể tích của hình lập phương đó là … cm3

Các số cần điền theo thứ tự từ trên xuống là:

Xem đáp án

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:35×0,6=21(cm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:21+4=25(cm)

Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

35×21×25=18375(cm3)

Độ dài cạnh của hình lập phương là:

(35+21+25):3=27(cm)

Thể tích của hình lập phương đó là:

27×27×27=19683cm3)

Đáp số:

Thể tích hình hộp chữ nhật:18375cm3

Thể tích hình lập phương:19683cm3

Vậy các số cần điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt là 18375; 19683.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Thể tích khổi khối lập phương tăng bao nhiêu lần nếu cạnh của khối lập phương đó tăng lên 3 lần?

Xem đáp án

Gọi a là độ dài cạnh hình lâp phương ban đầu.

Độ dài cạnh hình lập phương lúc sau là 3 × a

Thể tích khối lập phương có cạnh a là:

V(1)=a×a×a

Thể tích khối lập phương có cạnh 3 × a là:

V(2)=(3×a)×(3×a)×(3×a)

=(3×3×3)×(a×a×a)

=27×(a×a×a)

=27×V(1)

Vậy khi cạnh của khối lập phương đó tăng lên 3 lần thì thể tích hình lập phương tăng lên 27 lần.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

 Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Một khối gỗ dạng hình lập phương có cạnh 24cm. Người ta cắt đi một phần gỗ cũng có dạng hình lập phương có cạnh bằng nửa cạnh khối đó. Mỗi xăng-ti-mét khối gỗ nặng 0,75 gam.

Vậy phần gỗ còn lại nặng …. kg.

Xem đáp án

Độ dài cạnh của khối gỗ đã cắt đi là:

24:2=12(cm)

Thể tích khối gỗ ban đầu là:

24×24×24=13824(cm3)

Thể tích khối gỗ đã cắt đi là:

12×12×12=1728(cm3)

Thể tích khối gỗ còn lại là:

13824-1728=12096(cm3)

Cân nặng khối gỗ còn lại là:

0,75×12096=9072(g)

9072g=9,072kg

Đáp số: 9,072kg.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 9,072.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Một căn phòng hình lập phương có cạnh 5,5m. Hỏi không khí chứa trong phòng nặng bao nhiêu ki-lô-gam, biết 1 lít không khí nặng 1,2 gam? (Biết 1 lít = 1dm3).

Xem đáp án

Đổi5,5m=55dm

Thể tích căn phòng đó là:

55×55×55=166375(dm3)

166375dm3=166375(lít)

Vậy thể tích không khí chứa trong phòng là 166375 lít.

Khối lượng của không khí chứa trong phòng là:

1,2×166375=199650(g)

199650g=199,65kg

Đáp số: 199,65kg.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận