Trắc nghiệm Thiên đô chiếu có đáp án

  • 10239 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Chiếu dời đô được viết theo phương thức biểu đạt chính nào ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Chiếu dời đô được sáng tác năm nào ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Tên kinh đô cũ của hai triều Đinh, Lê là gì ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Tên nước ta ở thời nhà Lí là gì ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Ai là người thường dùng thể chiếu ?

Xem đáp án

chọn đáp án: B


3

Đánh giá trung bình

33%

0%

0%

67%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trinh Gia Minh

Đề thi hay

1 năm trước

Anh The Cao

Trong sách từ xưa đến giờ là "chiếu dời đô" mà vietjack lại chuyển thành thiên đô chiếu
A

1 năm trước

Alex Smith

Tôi đồng tình với bạn

Bình luận


Bình luận

Alex Smith
20:46 - 25/04/2022

không thể tùy tiện thay tên dc

Anh The Cao
20:47 - 25/04/2022

Chính xác
Bạn nói chí phải, chí phải.