Trắc nghiệm Thứ tự thực hiện các phép tính có đáp án ( Vận dụng )

  • 521 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giá trị nào dưới đây của x thỏa mãn 24. x – 32. x = 145 – 255 : 51.

Xem đáp án

Ta có: 24. x – 32. x = 145 – 255 : 51

16x – 9x = 145 – 5

(16 – 9) . x = 140

7x = 140

x = 140 : 7

x = 20

Vậy x = 20.

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Số tự nhiên x thỏa mãn 5(x + 15) = 53.

Xem đáp án

Ta có: 5(x + 15) = 53

(x + 15) = 53: 5

x + 15 = 52

x + 15 = 25

x = 25 – 15

x = 10

Vậy x = 10.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Tìm giá trị của x thỏa mãn 165 – (35 : x + 3) . 19 = 13.

Xem đáp án

Ta có: 165 – (35 : x + 3) . 19 = 13

(35 : x + 3) . 19 = 165 – 13

(35 : x + 3) . 19 = 152

(35 : x + 3) = 152 : 19

35 : x + 3 = 8

35 : x = 8 – 3

35 : x = 5

x = 35 : 5

x = 7

Vậy x = 7.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Câu nào dưới đây là đúng khi nào về kết quả của biểu thức:

B = 18 . {420 : 6 + [150 – (68 . 2 – 23. 5)]}.

Xem đáp án

Ta có: B = 18 . {420 : 6 + [150 – (68 . 2 – 23. 5)]}

= 18 . {420 : 6 + [150 – (68 . 2 – 8 . 5)]}

= 18 . {420 : 6 + [150 – (136 – 40)]}

= 18 . {420 : 6 + [150 – 96]}

= 18 . {420 : 6 + 54}

= 18 . {70 + 54}

= 18 . 124 = 2 232

Kết quả là số lớn hơn 2 000, có chữ số tận cùng là 2 và là số chẵn.

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Bạn Hằng vào nhà sách mua đồ dùng học tập các loại như sau: 20 quyển vở; 2 hộp bút, mỗi hộp 20 chiếc; 2 hộp màu sáp và một bộ thước kẻ. Tổng số tiền Hằng phải thanh toán là 275 000 đồng. Hằng chỉ nhớ giá tiền của một quyển vở là 5 000 đồng, giá của một chiếc bút là 3 000 đồng và bộ thước kẻ giá 15 000 đồng. Hãy tính giúp Hằng xem giá một hộp màu sáp là bao nhiêu tiền.

Xem đáp án

Cách 1:

Mỗi quyển vở có giá là 5 000 đồng, nên 20 quyển vở có giá là:

20 . 5 000 = 100 000 (đồng)

Mỗi hộp bút có 20 chiếc, nên 2 hộp bút có số chiếc là:

2 . 20 = 40 (chiếc)

Mỗi chiếc bút có giá 3 000 đồng, nên 2 hộp bút (hay 40 chiếc bút) có giá là:

40 . 3 000 = 120 000 (đồng)

Tổng số tiền Hằng phải trả để mua 20 quyển vở, 2 hộp bút và bộ thước kẻ là:

100 000 + 120 000 + 15 000 = 235 000 (đồng)

Số tiền Hằng phải trả để mua 2 hộp màu sáp là:

275 000 – 235 000 = 40 000 (đồng)

Giá một hộp màu sáp là:

40 000 : 2 = 20 000 (đồng)

Vậy Hằng mua một hộp màu sáp với giá là 20 000 đồng.

Cách 2: Làm gộp

Tổng số tiền Hằng phải trả để mua 20 quyển vở, 2 hộp bút và bộ thước kẻ là kết quả của biểu thức: 20 . 5 000 + 2 . 20 . 3 000 + 15 000 (đồng)

Tính giá trị biểu thức trên:

20 . 5 000 + 2 . 20 . 3 000 + 15 000

= 100 000 + 40 . 3 000 + 15 000

= 100 000 + 120 000 + 15 000

= 235 000

Giá tiền một hộp sáp màu là:

(275 000 – 235 000) : 2

= 40 000 : 2

= 20 000 (đồng)

Vậy Hằng mua một hộp màu sáp với giá là 20 000 đồng.

Chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận