Trắc nghiệm Tỉ số phần trăm có đáp án (Thông hiểu)

  • 1294 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống: 124400 = ... %

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

124400=124:4400:4=31100=31%

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 31.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

28% + 47% = ... %

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 28% + 47% = 75%

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 75.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

19,5% × 4 = ... %

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: 19,5% × 4 = 78%

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 78.


Câu 4:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm: 228 = … %

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

228=214=225100=225100=225%

Vậy 228 = 225%


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 4 sản phẩm không đạt chuẩn.

Vậy số sản phẩm không đạt chuẩn chiếm ... % tổng số sản phẩm của nhà máy.

Xem đáp án

Đáp án D

Tỉ số phần trăm của số sản phẩm không đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là:

4:100=4100=4%

Đáp số: 4%

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 4.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận