Trắc nghiệm Tỉ số phần trăm có đáp án (Vận dụng)

  • 1301 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một túi bóng có 120 quả bóng, trong đó có 45 quả bóng màu xanh.

Vậy tỉ số phần trăm của số quả bóng xanh và số quả bóng trong túi là … %

Xem đáp án

Đáp án A

Tỉ số của số bóng màu xanh và số quả bóng trong túi là:

45 : 120 hay 45120

Ta có: 45 : 120 = 0,375 = 37,5%

Vậy số quả bóng xanh chiếm 37,5% số quả bóng trong túi;

Đáp án cần điền là: 37,5


Câu 2:

Tổng kết bài kiểm tra môn Toán cô giáo thấy số bạn đạt điểm 10 chiếm 42%, số bạn đạt điểm 9 ít hơn số bạn đạt điểm 10 là 8,5%. Hỏi số bạn đạt điểm 9 và điểm 10 chiếm tất cả bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

Xem đáp án

Đáp án D

Số bạn đạt điểm 9 chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:

42% − 8,5% = 33,5%

Số bạn đạt điểm 9 và điểm 10 chiếm tất cả số phần trăm số học sinh cả lớp là:                         

42% + 33,5% = 75,5%

Đáp số: 75,5%


Câu 3:

Một trang trại nuôi 500 con gà và vịt, trong đó có 275 con gà. Tìm tỉ số phần trăm của số vịt và tổng số con của trang trại đó.

Xem đáp án

Đáp án A

Trang trại đó nuôi số con vịt là:

500 – 275 = 225 (con)

Tỉ số phần trăm của số vịt và tổng số con của trang trại đó là:         

225 : 500 = 225500 = 45100 = 45%

Đáp số: 45%.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hộp bi có 32% là bi xanh, số bi đỏ gấp đôi số bi xanh, số còn lại là bi vàng.

Vậy số bi vàng chiếm ... % số bi cả hộp.

Xem đáp án

Đáp án C

Tỉ lệ phần trăm của số bi đỏ và số bi cả hộp là:                      

32% × 2 = 64%

Tỉ lệ phần trăm giữa tổng số bi xanh, bi đỏ và số bi cả hộp là:

32% + 64% = 96%

Tỉ số giữa số bi vàng và số bi cả hộp là:                 

100% − 96% = 4%

Đáp số: 4%.

Vậy đáp án đúng cần điền vào ô trống là 4.


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một trại chăn nuôi có 4680 con gà và vịt. Số con gà nhiều hơn số con vịt là 486 con. Vậy tỉ số phần trăm của số gà và số con vịt là … %

(Chú ý: phần thập phân của kết quả chỉ lấy đến 4 chữ số)

Xem đáp án

Đáp án A

Số con gà trang trại đó có là:

(4680 + 486) : 2 = 2583 (con)

Số con vịt trang trại đó có là:

4680 - 2583 = 2097 (con)

Tỉ số phần trăm của số con gà và số con vịt là:

2583 : 2097 = 1,2317  = 123,17%

Đáp số: 123,17%


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận