Từ Vựng – Caring For Those In Need

  • 6197 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the best answer. Talented students with a disability should be helpẹd to become independent, ______ in the society and achieve success at school.

Xem đáp án

Đáp án: C

contribute (v): đóng góp                               

integrate (v): hội nhập                                 

involve (v): liên quan, tham gia                      

socialise (v): xã hội hóa

=> Talented students with a disability should be helpẹd to become independent, involve in the society and achieve success at school.              

Tạm dịch: Học sinh tài năng mà khuyết tật cần được giúp đỡ để trở nên độc lập, tham gia vào xã hội và đạt được thành công ở trường.


Câu 2:

Choose the best answer. Many experts believe that noise is the main cause of approximately half of all cases of ______ loss.

Xem đáp án

Đáp án: B

cognitive (adj): nhận thức                             

hearing  (adj): nghe                                 

mental (adj): thuộc về thần kinh                 

visual (adj): thuộc về thị giác            

=> Many experts believe that noise is the main cause of approximately half of all cases of hearing loss.

Tạm dịch: Nhiều chuyên gia tin rằng tiếng ồn là nguyên nhân chính của khoảng một nửa của tất cả các trường hợp mất thính giác.


Câu 3:

Choose the best answer. Students with ______ disabilities may suffer from difficulties with memory, self- expression, information processing, and other learning disabilities.

Xem đáp án

Đáp án: D

memory (n): ký ức                                        

studying (n): học tập             

learning (n): học tập                                       

cognitive (adj): liên quan đến nhận thức

=> Students with cognitive disabilities may suffer from difficulties with memory, self- expression, information processing, and other learning disabilities.

Tạm dịch: Học sinh không có khả năng nhận thức có thể gặp khó khăn về trí nhớ, tự biểu hiện, xử lý thông tin và các khuyết tật học tập khác.


Câu 4:

Choose the best answer. Volunteers lend a hand to the  ______ by helping those who have been affected by Agent Orange.

Xem đáp án

Đáp án: A

community (n): cộng đồng                                       

commune (n): xã                   

surroundings (n): vùng lân cận                                 

habitat (n): môi trường sống

=> Volunteers lend a hand to the  community by helping those who have been affected by Agent Orange.

Tạm dịch: Các tình nguyện viên giúp đỡ một cộng đồng bằng cách giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.


Câu 5:

Choose the best answer. You can help a child with a learning ______  by identifying his or her primary learning style.

Xem đáp án

Đáp án: D

obstacle (n): sự cản trở                                 

condition (n): điều kiện                    

disadvantage (n): bất lợi                               

disability (n): không có khả năng

=> You can help a child with a learning disability  by identifying his or her primary learning style.

Tạm dịch: Bạn có thể giúp một đứa trẻ khuyết tật học tập bằng cách xác định phong cách học tập chính của trẻ.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Mỹ Linh

Bình luận


Bình luận