Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới Unit 1: Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 5952 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

I usually ______ to school by bus.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually), chủ ngữ (I) là ngôi I.

Dịch nghĩa: Tôi thường xuyên đi học bằng xe buýt.


Câu 2:

Tom always _____ breakfast before going to work

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: always), chủ ngữ (Tom) là ngôi III số ít nên cần chia thành “has”.

Dịch nghĩa: Tom luôn luôn ăn sáng trước khi đi làm.


Câu 3:

My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Câu ở thời hiện tại đơn, chủ ngữ “My English Teacher” là ngôi thứ 3 số ít nên động từ to be đi cùng phải là “is”

Dịch nghĩa: Giáo viên tiếng Anh của tôi là thầy Tuấn Anh.


Câu 4:

Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every morning), chủ ngữ “our lesson” là ngôi thứ 3 số ít nên động từ “begin” phải thêm “s” thành “begins”.

Dịch nghĩa: Tiết học của chúng tôi bắt đầu lúc 7h30 mỗi sáng.


Câu 5:

 I think Mary ____ a job

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Câu trước nghĩa là “Tôi cảm thấy mệt mỏi” + liên từ “therefore” (vì thế) nên chúng ta có thể đoán ý câu sau là người nói không muốn đến trường => Chọn “won’t go”

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ Mary sẽ tìm được một công việc


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

83%

8%

8%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Khánh Vân Bùi

1 năm trước

Nguyễn An Ben

f

1 năm trước

fgns

as mobile

1 năm trước

Bùi Quang Minh

9 tháng trước

Trần Phạm Kiều Trinh 7A1

a

8 tháng trước

asuna nguyễn

8 tháng trước

Nguyễn mỹ tiên

N

8 tháng trước

Ngô Thanh Vân

H

6 tháng trước

Hong Hoa

D

6 tháng trước

Dolnad109

N

6 tháng trước

NAM Trần Lĩnh

p

5 tháng trước

phúc an

thi vui quá 15/15

Bình luận


Bình luận

Ngân Nèe
09:31 - 19/08/2021

Bài thi rất ok
15/15

Cao Tiến Anh
11:16 - 23/10/2021

hay

8. Lê Thiên Định - 7/8
14:58 - 02/11/2021

bài thi rất ok 14/15

Trần Khiêm
21:55 - 17/11/2021

bài thi cũng ok
15/15

Trần Khiêm
21:57 - 17/11/2021

tuy rằng tôi học ngu Tiếng Anh

Cam Huynh
20:39 - 01/12/2021

okkkkkkkkkkkkkkkk

Phương Hồ
19:46 - 12/01/2022

bài thi cũng dễ nhỉ

phúc an
20:20 - 09/03/2022

ez