Writing

  • 1485 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Quoc Tu Giam/ established/ the/ grounds/ Van Mieu.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cấu trúc on the ground of: trên nền móng của

Dịch: Quốc Tử Giám được thành lập trên nền móng của Văn Miếu


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The prison/ established/ 1908/ the center/ of/ Son La town.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc at the centre of: ở trung tâm của

Dịch: Nhà tù được thành lập năm 1908 ở trung tâm của thị trấn Sơn La


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

This site/ famous/ thrilling/ scenery.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc “be famous for”: nối tiếng về cái gì

Dịch: Địa danh này nổi tiếng với phong cảnh hữu tình


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

I/ have never/ be/ more beautiful/ a waterfall/ before.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Câu chia ở hiện tại hoàn thành “have/ has + pII”

Dịch: Tôi chưa từng đến thác nước nào đẹp hơn cái này


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

I/ call/ the/ travel agents/ now.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại tiếp diễn vì có mốc thời gian “now”.

Dịch: Bây giờ tôi đang gọi cho công ty du lịch


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận