Trắc nghiệm Tìm số trung bình cộng (Nâng cao)

  • 1086 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm 5 số chẵn liên tiếp biết trung bình cộng của 5 số  là 48?

Các số cần tìm là ………; ………..; …………..; ………..; …………….

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

 Ta có trung bình cộng của một dãy số tự nhiên cách đều lẻ số = Số ở chính giữa

Nên dãy số cần tìm có số ở chính giữa là 48

Mà các số trong dãy số là số chẵn nên khoảng cách giữa 2 số liên tiếp là 2 đơn vị

Vậy các số trong dãy số cần  tìm là: 44; 46; 48; 50; 52


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm 7 số tròn chục liên tiếp biết trung bình cộng của 7 số  là 50?

Các số cần tìm là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có trung bình cộng của một dãy số tự nhiên cách đều lẻ số = Số ở chính giữa

Nên dãy số cần tìm có số ở chính giữa hay số thứ tư trong dãy số là 50

Mà các số trong dãy số là số tròn chục nên khoảng cách giữa 2 số liên tiếp là 10 đơn vị

Số thứ ba trong dãy số là: 50 - 10 = 40

Số thứ hai trong dãy số là: 40 - 10 = 30

Số thứ nhất trong dãy số là: 30 - 10 = 20

Số thứ năm trong dãy số là: 50 + 10 = 60

Số thứ sáu trong dãy số là: 60 + 10 = 70

Số thứ bảy trong dãy số là: 70 + 10 = 80

Vậy các số trong dãy số cần  tìm là: 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm tổng 4 số biết trung bình cộng của 4 số là số tròn trăm nhỏ nhất?

Tổng 4 số là …………….

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số tròn trăm nhỏ nhất là 100

Hay trung bình cộng của 4 số là 100

Tổng 4 số là: 100 x 4 = 400

Vậy đáp án cần điền là 400

Lưu ý : Tổng = Trung bình cộng x số số hạng


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm tổng ba số biết trung bình cộng của 3 số là số nhỏ nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 8?

Tổng 3 số là ……………

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Trước hết ta đi tìm số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số bằng 8.

Tách 8 thành các tổng của 2 số tương ứng ta có:

8 = 8+ 0 = 7 + 1 = 6+ 2 = 5+ 3 = 4 + 4  = 1 + 7 = 2 + 6 = 3 + 5.

Nên các số có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số đó là 8 là các số sau:

80, 71, 62, 53, 44, 17, 26, 35

Nên số nhỏ nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 8 là 17.

Do đó trung bình cộng của ba số là 17

Tổng 3 số là: 17 x 3 = 51

Vậy đáp án cần điền là 51

Lưu ý : Tổng = trung bình cộng x số số hạng


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Trung bình cộng của 4 số bằng 120, trong đó số thứ nhất gấp 2 lần số thứ ba, số thứ hai bằng 12 số thứ tư. Biết  hiệu của số thứ ba và số thứ hai bằng 30. Tìm 4 số đó?

Các số cần tìm từ số thứ nhất đến số thứ tư lần lượt từ trái sang phải là: ………..; ……….; ………; …………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Gọi số thứ ba là a thì số thứ nhất là 2 x a, và số thứ hai là b thì số thứ  tư là 2 x b

Mà trung bình cộng của 4 số là 120 nên ta có tổng 4 số là:

2 × a + b + a + 2 × b = 120 × 43 × a + 3 × b = 4803 ×  a + b = 480a + b = 480 : 3 = 160 1

Mà ta có: a  b = 30 (2)

Từ (1) và (2) ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ ta có:

Hai lần số b là: 160 - 30 = 130

Số b là: 130 : 2 = 65 hay số thứ hai là 65 thì số thứ tư là: 65 x 2 = 130

Số a là: 160 - 65 = 95  hay số thứ ba là 95 thì số thứ thứ nhất là: 95 x 2 = 190

Vậy các số cần tìm lần lượt từ số thứ nhất đến số thứ tư là: 190; 65; 95; 130

Lưu ý : Trung bình cộng = Tổng : số các số hạng

          Tổng = Trung bình cộng x số số hạng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận