Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 17. Chương trình con và phân loại có đáp án

  • 1064 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chương trình con?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi) từ nhiều vị trí trong chương trình.


Câu 2:

Cấu trúc của hàm bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

 Cấu trúc chung của một hàm là

<phần đầu>

<phần thân>


Câu 3:

Tham số hình thức là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tham số hình thức là các biến được khai báo cho dữ liệu vào/ra.


Câu 4:

Biến toàn cục là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Biến toàn cục là các biến của chương trình chính.


Câu 5:

Trong câu gọi hàm sin(90), thì giá trị 90 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì 90 là giá trị được truyền vào tham số hình thức nên được gọi là tham số thực sự.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận