Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 18. Ví dụ về cách định nghĩa và sử dụng hàm có đáp án

  • 1001 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Định nghĩa hàm có cú pháp như sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Định nghĩa hàm có cú pháp:

def <tên hàm>([danh sách tham số]) :

          [<dãy các lệnh>]

          [return <dãy giá trị trả về>]


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về thân hàm trong Python?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì trong Python quy định: phần thân hàm là dãy các câu lệnh được viết thụt lề so với dòng đầu của định nghĩa hàm.


Câu 3:

Dòng đầu tiên của định nghĩa hàm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dòng đầu tiên của định nghĩa hàm là khai báo hằng.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ có lệnh return và theo sau là dãy giá trị trả về.


Câu 5:

Cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm phải có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo cấu trúc của định nghĩa hàm, cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm phải có dấu :


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận