Trắc nghiệm Toán 5 Bài 11: (có đáp án) Hai vật chuyển động cùng chiều

  • 1553 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Một ô tô đi từ A qua B để đi đến C với vận tốc là v1 , cùng lúc đó xe máy đi từ B đến C với vận tốc là v2 . Độ dài quãng đường AB là s. Công thức tính thời gian đi để hai xe gặp nhau là:

Xem đáp án

Theo đề bài, ô tô và xe máy xuất phát cùng lúc, đi cùng chiều, thời gian đi để gặp nhau bằng quãng đường (khoảng cách ban đầu giữa hai xe) chia cho hiệu hai vận tốc, hay tgn=s:(v1v2)

Đáp án B


Câu 2:

Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12 km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 60km với vận tốc 36 km/giờ và đuổi theo xe đạp (xem hình vẽ). Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp?

Xem đáp án

Hiệu vận tốc của hai xe là:

36 – 12 = 24 (km/giờ)       

Kể từ lúc bắt đầu đi, xe máy đuổi kịp xe đạp sau số giờ là:

60 : 24 = 2,5 (giờ)

Đáp số: 2,5 giờ.

Đáp án B


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một ô tô đi từ A đi qua B để đến C với vận tốc 56 km/giờ. Cùng lúc tại B, một xe máy cũng khởi hành và đi cùng chiều với ô tô với vận tốc bằng 57  vận tốc ô tô. Biết quãng đường AB dài 48 km.

Vậy kể từ lúc bắt đầu đi, ô tô đuổi kíp xe máy sau c giờ.

Xem đáp án

Vận tốc xe máy là:

56 : 7 × 5 = 40 (km/giờ)

Hiệu vận tốc của hai xe là:

56 − 40 = 16 (km/giờ)       

Kể từ lúc bắt đầu đi, ô tô đuổi kịp xe đạp sau số giờ là:

48 : 16 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3.


Câu 4:

Lúc 8 giờ sáng, người thứ I đi từ A đi qua B để đến C với vận tốc 50km/giờ. Cùng lúc đó tại B, người thứ II cũng khởi hành và đi cùng chiều với người thứ I với vận tốc 12km/giờ. Biết rằng khoảng cách AB bằng 19km. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

Xem đáp án

Hiệu vận tốc của hai người là:

50 – 12 = 38 (km/giờ)       

Thời gian đi để hai người gặp nhau là:

19 : 38 = 0,5 (giờ)

Đổi: 0,5 giờ = 30 phút

Hai người gặp nhau lúc:

8 giờ + 30 phút = 8 giờ 30 phút

Đáp số: 8 giờ 30 phút

Đáp án C


Câu 5:

Quân đi xe máy từ A đi qua B để đến C với vận tốc 40 km/giờ. Cùng lúc đó tại B, Mai đi xe đạp và đi cùng chiều với Quân, với vận tốc 16 km/giờ. Biết rằng khoảng cách AB bằng 36km. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau và địa điểm gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Xem đáp án

Hiệu vận tốc của Quân và Mai là:

40 – 16 = 24 (km/giờ)       

Thời gian đi để hai người gặp nhau là:

36 : 24 = 1,5 (giờ)

Địa điểm gặp nhau cách A số ki-lô-mét là:

40 × 1,5 = 60(km)

Đáp số: 1,5 giờ; 60km.

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận