Trắc nghiệm Toán 5 Bài 12: (có đáp án) Chuyển động trên dòng nước

  • 1768 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Vận tốc xuôi dòng của ca nô bằng vận tốc thực của ca nô trừ đi vận tốc dòng nước. Phát biểu đó đúng hay sai?

Xem đáp án

Vận tốc xuôi dòng của ca nô bằng vận tốc thực của ca nô cộng với vận tốc dòng nước.

Vậy phát biểu đã cho là sai.

Đáp án B


Câu 2:

Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

Xem đáp án

Ta có:

- Vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực của vật + vận tốc dòng nước.                         

- Vận tốc ngược dòng = vận tốc thực của vật − vận tốc dòng nước.           

- Vận tốc thực của vật = (vận tốc xuôi dòng + vận tốc ngược dòng) : 2.

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 3:

Vận tốc ca nô khi nước lặng là 15 km/giờ. Vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

Xem đáp án

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

15 + 2 = 17 (km/giờ)

Đáp số: 17 km/giờ.

Đáp án D


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Vận tốc ca nô khi nước lặng là 24 km/giờ. Vận tốc dòng nước bằng 18 vận tốc ca nô khi nước lặng.

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là c km/giờ.

Xem đáp án

Vận tốc dòng nước là:

24 × 18 = 3 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là:

24 – 3 = 21 (km/giờ)

Đáp số: 21 km/giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 21.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một thuyền máy khi đi xuôi dòng có vận tốc là 28 km/giờ, khi đi ngược dòng có vận tốc là 24 km/giờ.

Vậy vận tốc của thuyền máy khi nước yên lặng là c km/giờ; vận tốc của dòng nước là c km/giờ.

Xem đáp án

Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là:

(28 + 24) : 2 = 26 (km/giờ)

Vận tốc dòng nước là:

28 – 26 = 2 (km/giờ)

Đáp số:

Vận tốc của thuyền: 26 km/giờ;

Vận tốc dòng nước: 2 km/giờ

Vậy đáp án điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải là 26;2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận