Trắc nghiệm Toán 5 Bài 2: (có đáp án) Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

  • 2215 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho các câu sau:

(1) Đọc dấu phẩy

(2) Đọc phần nguyên

(3) Đọc phần thập phân

Thứ tự các bước để đọc một số thập phân là:

Xem đáp án

Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân.

Vậy thứ tự các bước để đọc một số thập phân là 213

Đáp án C


Câu 2:

Mỗi đơn vị của một hàng bằng bao nhiêu đơn vị của hàng thấp hơn liền sau?

Xem đáp án

Mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau.

Đáp án C


Câu 3:

Số thập phân 0,06 đọc là:

Xem đáp án

Số thập phân 0,06 đọc là không phẩy không sáu.

Đáp án B


Câu 4:

Số thập phân 136,269 đọc là: Một trăm ba mươi sáu phẩy hai sáu chín. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Số thập phân 136,269 đọc là: Một trăm ba mươi sáu phẩy hai trăm sáu mươi chín.

Cách đọc của đề bài là đúng quy tắc nhưng đọc phần thập phân chưa đúng cách, 269 đọc là hai trăm sáu mươi chín, không được đọc là hai sáu chín.

Vậy cách đọc trên là sai.

Đáp án B


Câu 5:

Số thập phân 245,018 gồm:

Xem đáp án

Ta có: 245,018=200+40+5+010+1100+81000

Vậy số thập phân 245,018 gồm 2 trăm, 4 chục, 5 đơn vị, 0 phần mười, 1 phần trăm, 8 phần nghìn.

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận